Μεταπτυχιακό-στο-Διεθνές-Φορολογικό-ΔίκαιοΣτους τομείς δραστηριότητάς μας περιλαμβάνονται οι επιμέρους κλάδοι του φορολογικού δικαίου. Οι υπηρεσίες μας αφορούν τόσο συγκεκριμένα ζητήματα για τα οποία ζητείται η γνωμοδότησή μας όσο και θέματα φορολογικής φύσεως που απορρέουν από τη σύναψη και εκτέλεση εμπορικών και εταιρικών συμβάσεων.

Ενδεικτικές παρεχόμενες υπηρεσίες:

  • Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (φυσικών ή νομικών προσώπων)
  • Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών
  • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
  • Κώδικας περί Δημοσίου Λογιστικού
  • Κώδικας περί Δημοσίου Λογιστικού των Ο.Τ.Α.
  • Προσφυγές κατά φορολογικών προστίμων, κατά φόρου προστιθέμενης αξίας κ.α.